Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

แบบฝึก อ่านและเขียน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต

แบบฝึก อ่านและเขียน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต

cats0001
ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน  หรือปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ของนักเรียนในความรับผิดชอบสำหรับครูผู้สอนหรือนักเรียนในโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร  สถานศึกษา  เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากสำหรับครูและผู้บริหาร  ทั้งนี้เพราะตัวชี้วัดที่สำคัญของการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองก็คือการอ่านออก เขียนได้  และใช้ภาษาไทยเป็นของนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนั่นเอง

ถ้าบุตรหลานของเขาอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูและโรงเรียนก็จะมีตามมา  ทั้ง ๆ ที่ปัจจัยอื่น ๆ อาจมีส่วนเป็นทำให้มีปัญหานั้น  แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะโทษครูและการจัดการของโรงเรียนซึ่งหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาด้วย

หากนักเรียนมีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ไม่ว่าอยู่ในขั้นใด)  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาทางแก้ไข  ตามวิธีการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นได้  การเลือกทางเลือกที่ดีจึงเป็นวิธีการที่จะต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหา  ทางเลือกที่ดีสำหรับครูก็คือการหาเทคนิควิธีการ  สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ที่เห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้  สำหรับผู้บริหารนั้นคงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ครูสามารถดำเนินการให้การจัดการเรียนรู้และใช้สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ที่เลือกแล้วนั้นให้เป็นไปอย่างสะดวก  ราบรื่น

ฝึกอย่างไร  ให้เด็กอ่านออก  เขียนได้  เป็นสื่อที่ผู้จัดทำได้ผลิตขึ้นในรูปของแบบฝึกทักษะ

ที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัว  ไม่ซับซ้อน  ไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น  ซับซ้อนขึ้น  และไกลตัวออกไปตามลำดับ  ซึ่งผู้จัดทำได้ทดลองใช้กับนักเรียนในความรับผิดชอบที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ระดับวิกฤต)ได้ผลดีมาแล้ว  ดังนั้นจึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณานำไปแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในความรับผิดชอบ

หากท่านตัดสินใจเลือกสื่อนี้  และนำไปใช้ตามขั้นตอน  เชื่อว่าจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในความรับผิดของท่านได้อย่างแน่นอน  ข้อสำคัญก็คือท่านจะต้องใจเย็น  อดทนทุ่มเท  เป็นกัลยาณมิตร และเมตตานักเรียนอย่างแท้จริงด้วย  ถ้าไม่เช่นนั้นแม้จะมีสื่อดีอย่างไรก็คงแก้ปัญหาลำบาก  เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนนั้นส่วนใหญ่มีความบกพร่อง

ทางใจด้วย  การเข้าใจเด็กและใช้จิตวิทยาให้เหมาะสมกับเด็กจึงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญด้วย

สื่อชุดนี้มีอยู่  ๒  เล่ม  สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่  ๑  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย  ท่านควรใช้สื่อทั้ง  ๒  เล่ม ขอขอบพระคุณบูรพาจารย์ผู้ผลิตตำรา เอกสารให้ผู้จัดทำค้นคว้า  ขอบคุณ  คุณครูเพื่อนร่วมอาชีพที่มีหน้าที่สอนนักเรียนให้อ่านออก  เขียนได้  และใช้ภาษาไทยเป็นที่เลือกใช้สื่อชุดนี้

สำลี  รักสุทธี