Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญ

Ratchadhammanun-2.jpg

          รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ

 

          วันรัฐธรรมนูญ คือ วันที่ระลึกคล้ายวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม (ไทย) ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง (ประเทศ) ตามระบอบประชาธิปไตย (การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่) ให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

 

          ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีบุคคลคณะหนึ่งทั้งทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนซึ่งเรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” ได้รวมกำลังกันเข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ และอัญเชิญพระองค์เสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ การปกครองแผ่นดินที่คณะราษฎร์ได้สร้างขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาถึงผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารว่า ทรงเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อเป็นจลาจลเดือดร้อนเสียหายแก่บ้านเมือง และอันที่จริงได้ทรงพระราชดำริเรื่องนี้อยู่แล้ว คือ มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามรัฐธรรมนูญ จึงทรงยอมรับที่จะช่วยให้การตั้งรัฐบาลตามรูปวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งรัฐธรรมนูญโดยสะดวก เพราะถ้าพระองค์ไม่ทรงยอมรับรอง นานาประเทศจะไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่ก็จะเป็นความลำบากยุ่งยากยิ่งขึ้น

พระราชกิจแรกหลังเหตุการณ์ครั้งนั้น คือพระราชทานพระราชกำหนดนิรโทษกรรม ซึ่งมีข้อสำคัญว่าการกระทำของคณะราษฎรในครั้งนี้หากจะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆก็ดี ห้ามมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย ครั้นถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้ใช้ไปพลางก่อน พร้อมโปรดให้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป

หลังจากนั้น ๗ เดือน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่ามกลางมวลเสนามาตย์ ข้าราชบริพารและได้จัดงานมหกรรมสมโภชเป็นการเฉลิมฉลองไปทั่วพระราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน

วันที่ ๑๐ ธันวาคม จึงเป็นวันฉลองรัฐธรรมนูญสืบมา เรียกสั้น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดว่า วันรัฐธรรมนูญ (ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่าวันฉลองรัฐธรรมนูญ)

 

            กิจกรรมทางวัฒนธรรม

จัดประชุม/เสวนา รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ สาธิต-อบรม การแสดงกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้ ความเข้าใจความหมาย คุณค่าความสำคัญและความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไปยังส่วนองค์กรของสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา การเมือง ศาสนารวมไปถึงสื่อมวลชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ ฯลฯ

###

อ้างอิง

สมบัติ จำปาเงิน.  วันสำคัญของเรา.  – – กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๔๗.  ๒๖๔ หน้า.

เครดิตภาพ

http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/วันรัฐธรรมนูญ.html