Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

ข้อสอบ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา   ง 14101  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่  1   การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน 1.1      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ   การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ป.4/1   อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ป.4/2   ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 1. การงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้

Continue reading
รวมข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชา เอกสารแก้ไขได้

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานและหัวใจหลักของการศึกษาในทุกวิชา ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะสอนให้นักเรียนจำเป็นคำๆ ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในการผสมคำ ดังนั้นครูควรเปลี่ยนวิธีการสอนจากให้เด็กจำเป็นคำๆ มาสอนเป็นวิธีแจกลูกผสมคำ เช่น ป้า ต้องสอนให้อ่านว่า ปอ – อา – ปา ไม้โท – ป้า ปัญหาที่นักเรียนไม่รู้จักวิธีแจกลูกผสมคำ ส่งผลไปถึงปัญหาที่นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อนักเรียนได้เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ยังสะสมในตัวนักเรียนไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการที่นักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ จึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนที่นักเรียนจะอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เพิ่มมากขึ้น บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือผู้ปกครอง ควรหาทางช่วยเหลือแก้ไข ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้มีการทดลองวิธีการแก้ไข การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Continue reading
ข้อสอบ ทุกรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกไฟล์สามรถแก้ไขได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียน ป.1 ที่ได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้นเมื่อขึ้นระดับชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2556 ก็จะนำเครื่องแท็บเล็ตติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วจะนำไปบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตของเด็กเมื่อเรียบร้อย สพฐ.จะใช้วิธีการนำเนื้อหาสาระทั้งหมดบรรจุในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) ส่งไปยังโรงเรียน เพื่อทำการอัพโหลดใส่เครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียน การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียน ป. 1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) โดยมีระยะเวลาการใช้งานทั้งสิ้น 3 ปี กล่าวคือ เมื่อจบชั้น ป. 1 เครื่องแท็บเล็ต จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อเรียนชั้น ป. 2 และ ป. ...

Continue reading
ข้อสอบคณิตศาสตร์  ป.1-6 พร้อมเฉลย

ข้อใดถูกต้อง ก.  0 + 0  =  0                      ข.  5 + 0  =  0                      ค.  10 + 0  =  1 ตอนเช้าคุณแม่ขายลูกนกได้ 4 ตัว ตอนบ่ายขายได้อีก 3 ตัว  คุณแม่ขายลูกนกได้ทั้งหมด  กี่ตัว ก.  5  ตัว                             ข.  ...

Continue reading
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

2.คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 ค่ายรักการอ่าน camp_ptk2 camp_ptk3 camp_ptk5 camp_ptk41 camp_ptk42 camp_ptk43 camp_ptk44 camp_ptk45 camp_ptk46 camp_ptk47 camp_ptk48 camp_ptk49 camp_ptk410 camp_ptk411

Continue reading

เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพียงเท่านั้น ทางเว็บไซต์ได้เผยแพร่ เพราะคิดว่าน่าจะเกิดผลดีต่อการศึกษา 1479705759x9552_1_2 1485130921x13320_3 1485130921x13320_4 1485130921x13320_5

Continue reading

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Continue reading
คลังข้อสอบ รวม ปี ตั้งแต่ 2553

ข้อสอบปี 2556 ระดับประถมศึกษา ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ ...

Continue reading
คำพื้นฐานภาษาไทย ป. 2

[gallery type="slideshow" size="full" ids="3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404"]

Continue reading
คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๑

[gallery type="slideshow" size="full" ids="3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337"]

Continue reading
แนวทาง การบริหารจัดการสอนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ 5 ชม พร้อมตามรางเรียน

Continue reading
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับหน่วยงานราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ   Č Ċ ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ.PDF (44K) ADMIN PHRAE2,

Continue reading
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 2 ดุลยภาพของlสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของเซลล์ ส่วน ที่ห่อหุ้ม เซลล์ หมายถึง โครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมของเซลล์ให้คงรูปร่างและแสดงขอบเขตของเซลล์ ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)เยื่อหุ้มเซลล์มีชื่อเรียกได้หลายอย่าง เช่น พลาสมา เมมเบรน (plasma membrane) ไซโทพลาสมิก เมมเบรน (cytoplasmic membrane) เยื่อหุ้มเซลล์มีความหนาประมาณ 75 : อังสตรอม ประกอบด้วยโปรตีนประมาณร้อยละ 60 ลิพิด ประมาณร้อยละ 40 การเรียงตัวของโปรตีนและลิพิดจัดเรียงตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อน การเรียงตัวในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ยูนิต เมมเบรน (unit membrane)

Continue reading

แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Additional Mathematics)  ขอขอบคุณ คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เจ้าของไฟล์ที่ให้ความอนุุเคราะห์คุณครูคณิตศาสตร์ แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.2 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.3 แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ...

Continue reading

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51) ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 2 ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์

Continue reading

คำพื้นฐานปฐมวัย คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

Continue reading
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

คำพื้นฐานป๔ คำพื้นฐานป๑ คำพื้นฐานป๒ คำพื้นฐานป๓

Continue reading
เอการสารประกอบการเรียน  วิชา ส23102  ประวัติศาตร์ ม.3  ภาคเรียนที่  1

หน้าปก ใบงาน1.1 ใบงาน1.2 ใบงาน1.3 ใบงาน1.4 ใบงาน1.5 1.5 ตอนที่ 2 ใบงาน1.6 ใบงาน1.7 ใบงาน1.8 ใบงาน1.9 ใบงาน1.10 ใบงาน1.11 ใบงาน1.12 ใบงาน1.13 ใบงาน2.1 ใบงาน2.2 ใบงาน2.3 ใบงาน3.1 ใบงาน3.2   ครูปอ.........สังคมศึกษา คุณครูสอนวิชาประวัคิศาสตร์ ชั้นม.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะค่ะ ...

Continue reading

โหลดลิ้งค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/0B-aGwkRrAzSgU3hTbEVLX0JOZVU/view?usp=sharing ปล. ขออภัยนะครับ จำเครดิตไม่ได้

Continue reading

งกฤษ ป.1-ม. 6 ครับ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 6 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ สาระการเรียนรู้ Pronunciation : - Vocabulary : occupation, student Structure : What is your occupation? My occupation is .......... . Function : Asking for informations ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 หลักสูตร 2551 คลิก ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ ...

Continue reading

งกฤษชั้น ป. 1 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 1 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 แบบรวมชุด(ล่าสุด) สาระการเรียนรู้ Vocabulary : what, name, your, I’m Structure : What’s your name? I’m (ชื่อ). Function : Asking about someone’s name หน่วยที่ 1 - บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello - คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ - วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ ตัวเองหรือผู้อื่น - ...

Continue reading
แผนการสอนภาษาพาที ป.3

กลุ่มสาระภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทยค่าย วัฒนาพานิชย์ เล่ม ที่ 1 ภาษาไทย ป.1  ภาษาไทย ป.2 ภาษาไทย ป.3  ภาษาไทย ป.4   ภาษาไทย ป.5  ภาษาไทย ป.6 รวมประถมทุกชั้น ภาษาไทย ม.1  ภาษาไทย ม.2 ภาษาไทย ม.3 ภาษาไทย ม. 4 ...

Continue reading
คำภาษาไทยที่มัก เขียนผิด หรือพิมพ์ ผิด

คำบางคำที่คน มัก เขียนผิด กันเป็นประจำ จนอาจติดเป็นนิสัยหรือความเคยชิน คำว่า ”นะค่ะ” ที่ถูกต้องคือ ”นะคะ” เป็นการพิมพ์ในประโยคเชิงขอร้อง เช่น ก่อนออกจากห้องช่วยปิดไฟให้ด้วยนะคะ รบกวนด้วยนะคะ เป็นต้น คำว่า ”ค่ะ” ออกเสียงต่ำนะคะ ใช้ในประโยคบอกเล่าทั่วไปค่ะ  เช่น ขอบคุณค่ะ ขอโทษค่ะ ไม่ทราบค่ะ เป็นต้น คำว่า ”คะ” ออกเสียงสูง ใช้ในประโยคคำถาม หรือการขอร้องค่ะ จำง่ายๆโดยเวลาเราพูด ”คะ” ให้นึกถึงเครื่องหมายคำถามไว้ในใจค่ะ ”คะ?”  เช่น ทานข้าวหรือยังคะ? สบายดีไหมคะ? หรือ การเรียกเช่น คุณแม่คะ คุณคะ เป็นต้นค่ะ จาก 3 คำตัวอย่างด้านบนนั้นจะเห็นได้ว่า ”นะค่ะ” ไม่มีความหมายนะคะ ออกเสียงยากด้วย คำที่เรามักพิมพ์ผิดแบบไม่ทราบ หลายคำมันน่าสับสนจริงๆนะคะ ...

Continue reading

ฝึกอย่างไร ให้เด็กอ่านออก  เขียนได้ (แบบฝึกสำหรับเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนขั้นวิกฤต)   -แบบฝึกจากง่ายไปหายาก -แบบฝึกจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว -แบบฝึกจากคำเป็นกลุ่มคำและประโยค -แบบฝึกการอ่านคำ เขียนคำ การใช้คำแบบย้ำ ซ้ำ ทวน เหมาะสำหรับ -ครูสอนเด็กวัยเริ่มเรียน -ครูสอนเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต) -ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -ผู้ปกครองเด็กวัยเริ่มเรียน -ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน -ผู้บริหารสถานศึกษา -นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป ขอขอบคุณ : สำลี  รักสุทธี ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ แบบฝึกชุดที่ ๑(สระ อา) แบบฝึกชุดที่ ๒(สระ อี) แบบฝึกชุดที่ ๓(สระ อู) แบบฝึกชุดที่ ๔(สระ เอ)

Continue reading

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 4 เล่ม 5 เล่ม 6 เล่ม 7 เล่ม 8 เล่ม1

Continue reading
แบบฝึกชุด ความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต)

-แบบฝึกจากง่ายไปหายาก -แบบฝึกจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว -แบบฝึกจากคำเป็นกลุ่มคำและประโยค -แบบฝึกการอ่านคำ เขียนคำ การใช้คำแบบย้ำ ซ้ำ ทวน   -ครูสอนเด็กวัยเริ่มเรียน -ครูสอนเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต) -ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -ผู้ปกครองเด็กวัยเริ่มเรียน -ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน -ผู้บริหารสถานศึกษา -นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย) แบบฝึกชุดที่ ๑๓(สระ เอือ) แบบฝึกชุดที่ ๑๔(สระ อัว) แบบฝึกชุดที่ ๑๕(สระ ไอ) แบบฝึกชุดที่ ๑๖(สระ ใอ)

Continue reading