Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้ เพราะ 4 ปีย้อนหลัง บางสาขาเปิดสอบไม่มีคนสมัคร สาขาวิชาเอกบางอย่างสมัครสอบมากแต่คนผ่านเกณฑ์ขึ้นบัญชีน้อย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า มติดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้ สพฐ.แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ให้สามารถคัดเลือกผู้ที่ไม่มีอนุญาตฯ แต่มีความรู้ความสามารถตรงสาขามาเป็นครู เพราะติดล็อคในข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ไม่ใช่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผลิตครูออกมาไม่ดี แต่ สพฐ.ในฐานะผู้ใช้ครู ก็อยากได้คนเก่งๆมาช่วยเสริมในการสอน สิ่งที่เป็นปัญหาหลักในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 4 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2557-2559 มี 11 วิชาเอกที่เปิดสอบบรรจุ คือภาษาเกาหลี,ภาษาเวียดนาม,ภาษาพม่า,ภาษาเยอรมัน,ภาษาสเปน,ภาษาอาหรับ,ดนตรี/นาฏศิลป์,ดนตรีสากล(ดุริยางค์),ออกแบบนิเทศศิลป์,วิจัยทางการศึกษา และกายภาพบำบัด ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีได้เลย และในจำนวนนี้บางวิชาไม่มีผู้สมัครสอบเลย

นอกจากนี้ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้สมัครเกือบ 1.3 แสนคน โดยเฉพาะวิชาหลัก คือ วิทยาศาสาตร์ สมัคร 9,508 คน ผ่านขึ้นบัญชี 874 คน คิดเป็น 9.19%,วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร4,302 คน ผ่านขึ้นบัญชี 238 คน คิดเป็น 5.53%, ฟิสิกส์ สมัคร 1,879 คน ผ่านขึ้นบัญชี 268 คน คิดเป็น 14.26%, เคมี สมัคร 1,920 คน ผ่านขึ้นบัญชี 305 คน คิดเป็น 15.89%, ชีววิทยา สมัคร2,469 คน ผ่านขึ้นบัญชี 461 คน คิดเป็น 18.67%, คณิตศาสตร์ สมัคร 10,924 คน ผ่านขึ้นบัญชี 1,710 คน คิดเป็น 15.65%,ภาษาไทย สมัคร9,942 คน ผ่านขึ้นบัญชี 1,190 คน คิดเป็น 11.97%,ภาษาอังกฤษ สมัคร 12,961 คน ผ่านขึ้นบัญชี 1,504 คน คิดเป็น 11.69% และสังคมศึกษา สมัคร 14,375 คน ผ่านขึ้นบัญชี 892 คน คิดเป็น 6.21% ซึ่งถือว่ามีผู้สอบขึ้นบัญชีได้น้อยมาก

“ในกรณีที่ผู้ไม่มีใบอนุญาตฯ สอบบรรจุได้ ก็จะมีอบรมเทคนิคการสอน การจัดทำแผนการสอน และมีครูพี่เลี้ยงคอยประกบให้คำแนะนำ ภายในระยะเวลา 2 ปีที่เป็นครูผู้ช่วยอยู่ ก็จะต้องเข้ารับการอบรมตามที่คุรุสภากำหนดเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตฯอีก แต่ประเมินครูผู้ช่วยผ่านก็จะมีเวลาอีก 2 ปี ในการอบรมเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ในกรณีที่ประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่ผ่านก็จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นครู เพราะเป็นการบรรจุ โดยมีเงื่อนไขเราไม่มีตำแหน่งอื่นรองรับ” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 จะมีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งต่างๆไว้ ซึ่งผู้จะสมัครสอบต้องไปดูว่าสามารถในสาขาใดได้บ้าง ส่วนเรื่องการมีใบอนุญาตฯหรือไม่มีใบอนุญาตฯ สพฐ.จะมีการทำวิจัยเพื่อดูผลที่ออกมาอีกครั้ง