Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร พนักงานราชการ   ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , PowerPoint เป็นต้น
๒. มีความรู้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเป็นอย่างดี
๓. มีความสามารถในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานธุรการและเลขานุการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบันทึก พิมพ์เอกสาร และจัดทำ Presentation
๒. ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการด้านพัสดุ และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://spm.thaigov.go.th/