Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ “ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542” " เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy คำว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำรา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น. " พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 " อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ...

Continue reading
ปพ.1, ปพ.3, ปพ.6, รายงานผลการเรียน หลักสูตร 2551

โปรแกรมจัดทำเอกสารแบบ ปพ.1, ปพ.3, ปพ.6, รายงานผลการเรียน หลักสูตร 2551 โปรแกรมจัดทำเอกสาร แบบ ปพ.1, ปพ.3 , ปพ.6 หลักสูตร 2551 ใบรับรอง รายงานผลการเรียน สรุปผลสัมฤทธิ์ ด้วย Excel  ระดับประถมศึกษา ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ความสามารถของโปรแกรม

Continue reading
คำขวัญและแนวทางการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๘

“หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” โดยมีแนวทางการรณรงค์ดังนี้ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... เพื่อปกป้องและคุ้มครองเยาวชนจากการบริโภคยาสูบ ๒. เผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องร่วมไปกับการรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ รวมถึงให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ๓. สร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสองและการพิทักษ์สิทธิของตนเองในการได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ

Continue reading
โครงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล 2558 : กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ครง การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 “กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 17-24 กรกฎาคม 2558 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุนรัฐบาลทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ที่ดีในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และเพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ต้นแบบ การพัฒนาที่มีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ดีในการทำงานร่วมกัน คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา จำนวน : ประมาณ 25 ท่าน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง ...

Continue reading