Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

ทักษะการสรุปบทเรียน รูปแบบของการสรุปบทเรียน มี 2 รูปแบบ คื อ การสรุปด้านเนื้อหาสาระ คือ การเชื่อมโยงความรู้ หรือเนื้อหาสาระที่สำคัญเข้าด้วยกัน การสรุปด้านความคิดเห็น คือ การทำให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนว่าได้เรียนรู้และเกิดแนวคิดอะไร เพื่อได้เป็นแนวทางการค้นคว้าต่อไป เทคนิคการสรุปบทเรียน มีดังนี้ สรุปโดยการอธิบายสั้นๆ ชัดเจน ทบทวนสาระสำคัญที่เรียนมา สรุปโดยใช้อุปกรณ์ หรือรูปภาพประกอบ สรุปโดยการสนทนาซักถาม สรุปโดยการสร้างสถานการณ์ สรุปโดยนิทาน หรือการยกสุภาษิต สรุปโดยการปฏิบัติ เช่น การให้สังเกต การสาธิต เป็นต้น

Continue reading

ทักษะการเสริมกำลัง หมายถึง การให้กำลลังใจผู้เรียน เช่น การให้คำชมเชย หรือแสดงพฤติกรรมที่ปรารถนาดีแก้ผู้เรียน ประเภทของการเสริมกำลังใจ การเสริมกำลังใจที่เกิดจากภายใน การเสริมกำลังใจภายนอก การเสริมกำลังใจโดยให้นักเรียนมีสวนร่วมในการชมเชย เทคนิคการเสริมกำลังใจ เสริมกำลังใจในจังหวะที่เหมาะสม เสริมกำลังใจย้อนหลัง ไม่พูดเกินความจริง ไม่ใช้คำพูดที่จำกัดในวงแคบใช้วิธีเสริมกำลังใจหลายวิธีห้ามใช้ซ้ำๆ ไม่ควรเสริมกำลังใจบางประเภทบ่อยเกินไป ใช้วิธีเสริมกำลังใจต่างๆกันและในโอกาสต่างๆกัน การเสริมกำลังใจควรเป็นไปในทางบวกหรือลบ เสริมกำลังใจโดยใช้คำพูดให้เหมาะสมกับวัย การเสริมกำลังใจไม่ควรมาจากครูอย่างเดียวควรมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นปรบมือ หาวิธีเสริมกำลังใจให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน

Continue reading

ทักษะและเทคนิคการใช้กระดานดำ ครูควรทำความสะอาดกระดานดำทุกครั้งที่สอน ในการเขียนกระดานดำควรแบ่งครึ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน ในการเขียนกระดานดำควรเขียนจากซ้ายมือไปขวามือ หัวข้อเรื่องควรเขียนไว้ตรงกลางกระดานดำ ขณะเขียนต้องยนห่างกระดานดำพอประมาณ แขนเหยียดตรง ควรทำมุมประมาณ 45 องศา ในการเขียนตัวหนังสือ ต้องให้เป็นเป็นเส้นตรงไม่คดเคี้ยว ถ้าต้องการอธิบายข้อความบนกระดานไม่ควรยืนบัง ถ้ามีข้อความสำคัญควรใช้ชอล์กขีดเส้นใต้ ควรใช้ชอล์กสีเมื่อต้องการเน้นข้อความ เขียนคำตอบลงนกระดานเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนกระดานดำ ถ้าจะขึ้นเรื่องใหม่ควรลบของเก่าให้หมดเสียก่อน การลบกระดานต้องลบจากบนลงล่าง

Continue reading

ทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์การสอนจะเป็นจุดรวมความสนใจ สามารถเพิ่มความเป็นรูปธรรม และความเป็นจริงต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น ประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควมสนใจ ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการศึกษา ทำให้ผู้เรียนามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้แม่นยำ ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เทคนิคการใช้อุปกรณ์การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างคล่องแคล่ว แสดงอุปกรณ์ให้เห็นได้ชัดทั่วห้อง ควรหาที่ตั้ง วาง แขวนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ควรใช้ไม้ยาว ชี้แผนภูมิ แผนที่ กระดารดำ ควรนำอุปกรณ์มาวางเรียงกันไว้เป็นลำดับ ควรใช้เครื่องมือประกอบการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม ควรมีการเตรียมผู้เรียนล่วงหน้าก่อนการใช้อุปกรณ์ พยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม ควรใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่ากับที่ได้เตรียมมา ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์บางชนิด

Continue reading

เทคนิคการใช้คำถาม ถามด้วยความมั่นใจ ถามอย่างกลมกลืน ถามโดยใช้ภาษาที่พูดเข้าใจง่าย ให้นักเรียนมีโอกาสตอบได้หลายคน การเลือกถาม บางครั้งครูควรเลือกถามเพื่อจุดประสงค์ของครู การเสริมกำลังใจ หรือให้ผลย้อนกลับ ใช้คำถามหลายๆประเภทในการสอนแต่ละครั้ง การใช้กิรกยา ท่าทาง เสียงในการประกอบการถาม การใช้คำถามรุกหมายถึง การใช้คำถามต่อเนื่อง

Continue reading

ทักษะการเร้าความสนใจ การเร้าความสนใจสำคัญอย่างยิ่ง จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนไม่เบื่อหน่าย เช่น การเล่านิทาน การดูวีดีโอคลิป เป็นต้น เทคนิคการเร้าความสนใจ 1.การใช้สีหน้า ท่าทางประกอบการสอน เช่น การมอง ยิ้ม ส่ายหน้า โบกมือ ผงกศรีษะ ชี้ กวักมือ เป็นต้น 2.การใช้ถ้อยคำและน้ำเสียง ถ้อยคำที่ครูใช้และน้ำเสียงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียน ควรมีการเน้นหนักเบาในคำพูด 3.การเคลื่อนไหวของครู ครูควรเปลี่ยนจุดนั่งและจุดยืนของตน 4.การเน้นจุดสำคัญของเรื่องและการเว้นระยะการพูดหรืออธิบายครูควรฝึกเน้นคำพูด สำเนียง จังหวะ ทักษะการใช้คำถาม เวลาถามต้องถมอย่างมีจุดประสงค์ของการถาม ควรรู้ว่าคำถามมีหลายประเภท แต่ละประเภทใช้เพื่ออะไร ประเภทคำถาม มีอยู่ 3 ประเภท 1.คำถามที่ใช้ความคิดพื้นฐาน เนคำถามง่ายๆไม่ต้องใช้คำถามลึกซึ้งอะไรมากนัก 2.คำถามเพื่อการคิดค้น เช่น ถามความเข้าใจ การนำไปใช้ การเปรียบเทียบ เหตุผล สรุปหลักการ 3.คำถามที่ขยายความคิด 3.1การคาดคะเน เป็นคำถามเชิงสมมุติฐาน คาดการณ์ ซึ่งคำตอบย่อมเป็นไปได้หลายทาง 3.2การวางแผน คำถามที่ผู้เสนอแนวคิด วางโครงการหรือเสนอแผนงานใหม่ๆ 3.3การวิจารณ์ เป็นคำถมที่ผู้ตอบพิจารณาเรื่องราว ...

Continue reading

เทคนิคการอธิบาย 1.เวลาที่ใช้ในการอธิบายไม่นานเกินควร 2.ภาษาที่ใช้ง่ายแก่การเข้าใจ 3.สื่อการสอน หรือตัวอย่างน่าสนใจ 4.ครอบครุมใจความสำคัญได้ครบถ้วน 5.การอธิบายเริ่มจากเรื่องที่เข้าใจง่ายไปหาเรื่องยาก 6.ท่าทางในการอธิบายน่าสนใจ 7.ใช้แนวความคิด 8.มีการสรุปผลการอธิบายด้วย

Continue reading

ทักษะการใช้กิริยาวาจา ท่าทางในการสอน การใช้วาจากิริยา ท่าทางในการสอน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของครูบุคลิกภาพของครูเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง รวมทั้งความสามารถในการสื่อความหมาย เทคนิคการใช้วาจา กิริยา ท่าทางประกอบการสอนและบุคลิคภาพ 1.การเคลื่อนไหวแหละการเปลี่ยนอิริยาบถ ครูควรเดินด้วยท่าทางที่เหมาะสมสง่างามและดูเป็นธรรมชาติ 2.การใช้มือและแขน ใช้มือประกอบท่าทางในการสอน ซึ่งจะเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพราะนักเรียนสรใจดูสิ่งที่เคลื่อนไหวมากกว่าสิ่งที่นิ่ง 3.การแสดงออกด้วยสีหน้า สายตา เป็นส่วนกนึ่งที่ใช้สื่อความหมายกับผู้เรียน ผู้เรียนจะเข้าใจความรู้สึก สีหน้าของครูต้องล้อยตามสัมพันธ์กับความรู้สึกดังกล่าวด้วย 4.การทรงตัวและการวางท่าทาง ควรวางท่าทางให้เหมาะสมไม่เครียดเกินไป 5.การใช้น้ำเสียง ต้องใช้ภาษา “ร” ”ล”ต้องชัดเจน ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังห้ามเสียงดังหรือตวาด 6.การแต่งกาย การแต่งกายนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับครูในการเสริมบุคลิกภาพดึงดูดความสนใจ ผู้สอนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามสมัยนิยม โดยคำนึงถึงวัย รูปร่างและความเหมาะสม ทักษะการอธิบาย จะเชื่อมโยงเรื่องที่จะสอนกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อขยายสาระสำคัญได้ อาจทำได้ 2 ทาง คือ 1.แบบนิรนัย(Deductive System) คือการอธิบายโดยบอกกฎหรือหลักการ 2.แบบอุปนัย(Inductive System) คือเป็นการยกตัวอย่าง  รายละเอียดย่อยๆ ซึ่งเข้าใจง่าย

Continue reading
ทักษะและเทคนิควิธีการสอน EP01

ทักษะและเทคนิควิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน ความหมายคือความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนได้ดี เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอนการสอนการแบ่งทักษะการสอนมี 18ทักษะด้วยกัน จะแบ่งเหลือ 9 ทักษะ ความสำคัญของทักษะการสอน 1.ทักษะนับเป็นจุดมุ่งหมายหมวดหนึ่งของการศึกษาซึ่งจะต้องฝึกควบคู่กับความรู้ 2.เป็นการส่งเสริมความชำนาญคล่องแคล่ว 3.ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 4.ช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสอน 5.ช่วยให้งานสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 6.ช่วยให้การทำงานมีประสิมธิภาพและสามารถพัฒนางานสอนขึ้นไปอีก 7.ช่วยทำให้เกิดความชื่นชม ศรัทธาจากผู้เรียน ทักษะการสอนพื้นฐาน  หมายถึง ความสามารถในการสอน ซึ่งทักษะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองต้องฝึกฝน ผู้ที่เป็นครูควรได้มีการฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนต่อไป เป็นที่เชื่อกันว่าการที่ครูจะมีความสารถในการใช้ทักษะให้ได้ผลนั้น ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การนำเข้าสู่เรื่องที่จะเรียน เป็นขั้นการสอน หรือกิจกรรมที่จัขึ้น เพื่อเริ่มต้นทำการสอนเพื่อดึงความสนใจ ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะติดตามบทเรียนต่อไป จุดมุ่งหมาย 1.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการที่จะเรียน 2.เพื่อโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่จะสอน 3.เพื่อจัดบรรยากาศของการเรียนให้เป็นที่น่าสนใจอยากเรียนรู้ 4.เพื่อกำหนดขอบเขตของบทเรียนว่าจะเรียนอะไร 5.ผู้ให้ผู้เรียนรู้ความหมายรู้ความคิดรวบยอด การใช้ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน ก่อนเริ่มบทเรียนที่จะสอน ก่อนเริ่มอธิบาย ก่อนเริ่ม ตั้งคำถาม ให้นักเรียนอธิบาย เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน 1.ใช้อุปกรณ์การสอนเช่น รูปภาพ 2.ให้นักเรียนลองทำกิจกรรมบางอย่างที่สัมพันธ์กับบทเรียน 3.ใช้เรื่องเล่า นิทานหรือเหตุการณ์ต่างๆ 4.ตั้งปัญหา ทายปัญหาเพื่อเร้าความสนใจ 5.สนทนาซักถามถึงเรื่องต่างๆ 6.ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ 7.แสดงละคร 8.ร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้อง 9.สาธิต ซึ่งอาจจะสาธิตโดยครู 10.ทำสิ่งที่แปลกไปจากเดิม 11.ให้นักเรียนฟังเสียงต่างๆ

Continue reading
รวมภาพเมื่อครั้นยังเป็น “วัยรุ่น” ของ  คนดังระดับโลก!!

ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนแล้วเคยผ่านช่วงเวลาแห่งวัยรุ่นกันมาแล้วทั้งนั้น และในบทความนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมภาพถ่ายเมื่อครั้นยังเป็นวัยรุ่นของ 16 คนดังระดับโลก เชื่อได้เลยว่าแต่ละคนคงจะเดาหน้าตาวัยหนุ่มของทั้ง 16 คนนี้ไม่ออกอย่างแน่นอนเลยหล่ะครับ ^^   Silvio Berlusconi     Donald Trump     Queen Elizabeth II     Michelle Obama

Continue reading

เอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) ขององค์การอนามัยโลก ที่มา: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช., 31 ก.ค. 2014 โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease, EVD) เดิมรู้จักกันในชื่อ โรคไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola haemorrhagic fever) เป็นโรคร้ายแรง ที่บ่อยครั้งทำให้เสียชีวิต การระบาดของ EVD มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90% การระบาดของ EVD โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านห่างไกลแถบแอฟริกากลางและตะวันตก ใกล้กับพื้นที่ป่าเขตร้อน ไวรัสส่งผ่านจากสัตว์ป่าไปยังคนและแพร่กระจายในกลุ่มประชากรผ่านการถ่ายทอดให้กันโดยคน ค้างคาวผลไม้ในสกุล Pteropodidae เป็นสัตว์ฟักตัวหลักของไวรัสอีโบลา ผู้ป่วยหนักต้องการการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาแบบจำเพาะที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในคนหรือสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Continue reading
TH Sarabun PSK : ดาวน์โหลด Font TH Sarabun PSK IT9 ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ

TH Sarabun PSK : ดาวน์โหลด Font TH Sarabun PSK ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ ...

Continue reading
ผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลี   ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : [1] ลักษณะทั่วไป ผักกาดขาวปลีจัดอยู่ในตระกูล Brassicaceae เป็นผักพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออก เป็นพืชอายุสองปี แต่นิยมปลูกเป็นพืชล้มลุกปีเดียว มีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของประเทศจีน มีระบบรากแก้วแต่ตื้น ลำต้นสั้น ไม่มีกิ่งแขนง ใบมีสีขาวถึงสีเขียวอ่อน ลักษณะเป็นผืนเดียวตลอด กาบใบหรือก้านใบกว้าง แบน มีสีขาว กรอบ มีน้ำมาก ใบจะห่อคล้ายปลี อาจแน่นหรือหลวมขึ้นกับสายพันธุ์ จะเริ่มห่อหัวเมื่อมีใบจริง 12 - 15 ใบ รับประทานได้ทั้งสด และนำมาประกอบอาหารต่างๆ ลักษณะหัวจะใหญ่ ...

Continue reading
เคล็ดลับฟื้นฟูและดูแล ตับ แนะนำอาหารการกินที่มีประโยชน์

ภาพจาก : http://www.thaihealth.or.th

Continue reading

The Little Red Hen – นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย เรื่องแม่ไก่แดงตัวน้อย นิทานเด็กก่อนนอน ที่ประกอบด้วยคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ จึงทำให้เข้าใจง่าย เป็นนิทานได้แง่คิดสอนใจ ได้ความเพลิดเพลิน และที่สำคัญการอ่านนิทานเป็นการฝึกฝนการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ วิธีหนึ่ง ^^ #นิทานเรื่องแม่ไก่แดงตัวน้อย# Once upon a time, there was a little red hen. She was very diligent. She woke up early in the morning. And she also worked very ...

Continue reading
วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญ           รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ             วันรัฐธรรมนูญ คือ วันที่ระลึกคล้ายวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม (ไทย) ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง (ประเทศ) ตามระบอบประชาธิปไตย (การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่) ให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕             ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีบุคคลคณะหนึ่งทั้งทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนซึ่งเรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” ...

Continue reading
เปิดตำนานลึกลับ.. ทำไมครุฑต้องจับนาคกิน และเป็นศัตรูกันตลอดกาล!! อ่านแล้วจะเข้าใจ

แล้วท่านทราบหรือไม่ว่า ? ในฉากนี้มีที่มาจากตำนานคู่แค้นระหว่าง ครุฑ กับ นาค ที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ดังเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง วันนี้ … “ครุฑยุดนาค” คัมภีร์ปุราณะของฮินดูเล่าถึงกำเนิดพญาครุฑไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระทักษะปชาบดีได้ยกสิบสามนางให้พระกัศยปเทพบิดร (Kasyapa) ซึ่งธิดาสององค์ คือนางวินตา (Vinta) และนางกัทรุ (Kadru) แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน โดยนางกัทรุขอพรจากพระกัศยปให้มีบุตรเป็นนาคหนึ่งพันตัว ส่วนนางวินตาขอพรให้มีบุตรเพียงสององค์ แต่ให้มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าบุตรของนางกัทรุ นางกัทรุคลอดบุตรออกมาเป็นไข่หนึ่งพันฟอง ...

Continue reading
ตำนานเมืองหนองหาร (ผาแดง-นางไอ่)

ตำนานเมืองหนองหาร (ผาแดง-นางไอ่) ครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อ นครเอกชะทีตา มีพระยาขอมเป็นกษัตริย์ ปกครองเมืองด้วยความร่มเย็น พระยาขอมมีพระธิดาสาวสวยนามว่า "นางไอ่คำ" ซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนมาก จึงสร้างปราสาท 7 ชั้น ให้อยู่พร้อมเหล่าสนม นางกำนัล คอยดูแลอย่างดี ขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อ เมืองผาโพง มีเจ้าชายนามว่า ท้าวผาแดง เป็นกษัตริย์ ปกครองอยู่ ได้ยิน กิตติศัพท์ความงามของธิดา ไอ่คำมาก่อนแล้ว ใคร่อยากจะเห็นหน้า จึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าพเนจรถึงนครเอกชะทีตา และติดสินบนนางสนมกำนัล ให้นำของขวัญลอบ เข้าไป ให้นางไอ่คำ ด้วยผลกรรมที่ผูกพันมาแต่ชาติปางก่อน นางไอ่คำและท้าวผาแดงจึงได้มีใจ ...

Continue reading
ทาความรู้จักกุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่กันเถอะ

อย่างที่ทราบกันดีว่า กุ้งเครฟิช (Crayfish) หรือที่คนไทยเรียกว่ากุ้งก้ามแดงนั้นมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ ทั้งวสาย P (Procambarus) หรือจะเป็น สาย C (Cherax) หรือจะเป็นกุ้งแคระสายพันธุ์ (Cambarellus) ที่กล่าวมาทั้งสามสายพันธุ์คือกุ้งเครฟิชที่ได้รับความนิยมในบ้านเรา ในปัจจุบันกระแสการเลี้ยงกุ้งเพื่อนำมาเป็นสัตว์สวยงาม และเพาะพันธุ์ขายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กุ้งครฟิขเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีวัฏจักรวงจรชีวิตที่ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยากในการดูแล แต่การเลือกกุ้งเครฟิขซักตัวเพื่อนำมาเลี้ยงนั้นมีวิธีในการสังเกต และเลือกขั้นต้นดังนี้ -สำหรับมือใหม่ควรเลือกพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย ซึ่งที่แนะนำก็ อาทิ

Continue reading
มัมมี่รมควันแห่งถ้ำคาบายัน มัมมี่ที่ทำกันตั้งแต่ยังมีชีวิต

เปิดเรื่องราวมัมมี่รมควันแห่งถ้ำคาบายัน ประเทศฟิลิปปินส์ มัมมี่ที่เริ่มขั้นตอนกันตั้งแต่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่          มนุษย์ในหลายอารยธรรมทั่วโลกรู้จักวิธีการทำมัมมี่มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นชาวมายา ชาวอียิปต์โบราณหรือชาวจีน ชนเผ่าโบราณเมื่อนานมาแล้วในฟิลิปปินส์ก็รู้จักการทำมัมมี่เช่นกัน แต่หัวใจหลักของการทำมัมมี่ในที่แห่งนี้คือการใช้ไฟ และเริ่มขั้นตอนการทำโดยที่ผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่  เว็บไซต์แอนเชี่ยน ออริจินส์ เปิดเผยเรื่องราวมัมมี่แห่งถ้ำคาบายัน ซึ่งถูกพบในถ้ำคาบายัน เมืองเบนเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่รู้จักกันในนาม มัมมี่อิบาลอย มัมมี่เหล่านี้คือสมาชิกของชนเผ่าอิบาลอย นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามัมมี่เหล่านี้มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ...

Continue reading
5 ไอเท็ม ช่วยให้ครีมรองพื้นคุณแน่นปึ๊ก

การจะแต่งหน้าให้ติดทนนานนั้น อย่างแรกเลยคือคุณจะต้องมีผิวหน้าที่ดี ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน เพราะผิวหน้าที่ชุ่มชื้นจะช่วยให้ตัวเนื้อครีมและเครื่องสำอางติดทนนานยิ่งขึ้น แต่ถ้าคุณบอกว่าผิวหน้าคุณดีเลิศประเสิรฐศรีแล้ว แต่เวลาแต่งหน้าก็อยากให้ติดแน่นติดนานกว่าเดิมอีกหน่อย เราก็ต้องใช้ตัวช่วยกันแล้วล่ะค่ะ 5 ไอเท็มเหล่านี้จะสามารถช่วยคุณให้สามารถแต่งหน้าได้ติดทนนานยิ่งขึ้น แถมการติดทนนี้จะยิ่งทำให้คุณแต่งหน้าได้อย่างเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นอีกด้วย 1. Foundation Brush แปรงขนแปรงปลายแบน ทำมาจากขนสังเคราะห์หรือบางแบรนด์ก็คอนเฟิร์มว่าทำมาจากขนสัตว์แท้ๆ ช่วยในการกะปริมาณรองพื้นบนผิวได้พอดีและช่วยให้นิ้วมือไม่เลอะ เหมาะกับการแต่งหน้าที่ต้องการความละเอียดและความนียนกริบขั้นสุด เพราะแปรงที่ทาลงบนผิวหน้าจะเหมือนการฉาบสีรองพื้นให้เรียบเนียนบนผิวหน้าของคุณ   2. Beauty Blender ฟองน้ำรูปทรงเหมือนไข่หรือหยดน้ำ สีสันและรูปร่างน่ารักนี้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ทุกจุดของใบหน้า ช่วยให้คุณสามารถแต่งหน้าได้อย่างดูธรรมชาติที่สุด เพราะตัวฟองน้ำจะช่วยกดเนื้อครีมรองพื้นให้เข้าไปกลมกลืนกับสีผิวของคุณได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีรูพรุนที่ทำหน้าที่อุ้มน้ำเมื่อฟองน้ำพองตัวเต็มที่ จึงทำให้เครื่องสำอางเคลือบอยู่เฉพาะผิวด้านนอกไม่ถูกดูดเข้าไปในตัวฟองน้ำ เป็นผลให้ไม่สิ้นเปลืองเครื่องสำอาง 3. Kabuki Brush

Continue reading
คืนแห่งความพึงพอใจ

คืนแห่งความพึงพอใจ     คืนวันที่  15 เมษายน 2553  เวรดึกแรกมารับเวรรู้สึกที่ห้องคลอดกำลังชุลมุนทั้งญาติและผู้ป่วยด้วยสีหน้าวิตกกังวล  เนื่องจากแพทย์จะส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพราะผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและมีถุงน้ำเดินก่อนมาโรงพยาบาล 3 ชั่วโมง  มองจากสีหน้าที่เศร้าหมองและวิตกกังวลของผู้ป่วยร่วมกับเสียงร้องที่ทรมานน้ำตาคลอเบ้าตา  ดิฉันได้เข้าไปจับมือปลอบใจให้กำลังใจหล่อน  หล่อนบอกว่า” ฉันไม่อยากไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี  อยากรักษาที่นี่ช่วยดิฉันด้วยคุณหมอ “  หลังจากนั้นดิฉันได้ตรวจภายในปรากฏว่า   ปากมดลูกเปิด  8 ซม.หนา 80 % ส่วนนำเคลื่อนต่ำแล้ว  คิดว่าไปโรงพยาบาลอุดรธานีไม่ทัน  จึงได้ตามทีมมาช่วยรับเด็ก  และในไม่ช้าทารกน้อยก็คลอดอออกมาเป็นเพศหญิง น้ำหนัก 2,370 กรัม  ทารกแข็งแรงดี  แต่น้ำหนักตัวน้อยจึงส่งทารกไปดูแลต่อในตู้อบที่ตึกหลังคลอด  ส่วนคุณแม่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีเนื่องจากเคยมาให้ยายับยั้งการคลอดที่โรงพยาบาลกุมภวาปี  แพทย์ได้ให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกหลังคลอดร่วมกับน้ำเกลือ  สังเกตอาการต่อหลังคลอด 2 ชั่วโมง  มดลูกแข็งตัวดี  ปลอดภัยทั้งแม่และทารก  ผู้ป่วยและญาติมีสีหน้าสดชื่นคลายความวิตกกังวลที่จะต้องไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุดรธานี  ก่อนย้ายไปดูแลรักษาต่อที่ตึกหลังคลอด  มารดาแววตาสดใสจับมือดิฉันแล้วหล่อนพูดว่า  “ ...

Continue reading

ขอบคุณ....รอยยิ้มในวันที่เหน็บหนาว เช้าวันเสาร์ที่  13  ธันวาคม  2551  วันที่ท้องฟ้าดูครึ้ม อากาศเย็นเฉียบ ลมหนาวพัดแรง ผู้รับบริการส่วนใหญ่พาบุตรหลานมาตรวจโรค บ้างก็มาตรวจไข้ บ้างก็หอบหืด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้น ในทุกฤดูหนาว แต่ที่ไม่ปกติคือปีนี้อาการหนาวเย็นกว่าทุกปีที่ผ่านมา 10 นาฬิกา   ผู้รับบริการบางตาแล้ว สังเกตเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งประคองมือเดินผ่านหน้าห้องไป  สีหน้าดูวิตกกังวล เกือบ 11 นาฬิกา  หญิงสาวคนเดิมนำใบรับบริการมายื่นให้ ดิฉันอ่านรายละเอียด  ในใบรับบริการ ทราบว่าคนไข้ชื่อ นายนิกร    กัณหาวาปี  อายุ  17  ปี  สิทธิการรักษาชำระเงินเอง    ที่อยู่ระบุว่าเป็นคนไข้นอกเขต ดิฉันตรวจสอบรายการค่ารักษา รวมเป็นเงิน  730 บาท เหตุนี้รึเปล่าหนอที่ทำให้ทั้งคู่ดูวิตกกังวล ดิฉันถามหญิงสาวว่า บ้านอยู่ศรีธาตุ มาทำอะไรที่กุมภวาปี ...

Continue reading
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

ชนชั้นในสังคมเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกสังคม มากบ้างน้อยบ้าง รุนแรงบ้าง อ่อนละมุนบ้าง เป็นเรื่องปกติ แม้ในสังคมที่เคยรังเกียจการแบ่งชนชั้น อย่างสังคมคอมมิวนิสต์ที่ล่มสลายไปแล้ว เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดี ในสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตก็ดี ในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ไม่ต้องพูดถึงประเทศในค่ายเสรีประชาธิปไตย เช่น ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่เคยเป็นรัฐเผด็จการ เช่น สเปน โปรตุเกส และประเทศละตินอเมริกา ที่ไม่เคยรังเกียจการแบ่งชนชั้น การแบ่งชนชั้นมีอยู่เสมอ หลายแห่งการแบ่งชนชั้นหรือชั้นวรรณะนั้นอาศัยชาติกำเนิด เช่น การแบ่งชั้นวรรณะในประเทศอินเดียและปากีสถาน ศรีลังกา แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของปากีสถานและศรีลังกามิได้นับถือศาสนาฮินดู นับถือศาสนาอิสลามและพุทธศาสนา แต่ก็รับเอาการแบ่งชั้นวรรณะจากอินเดียเอาไปปฏิบัติ แม้ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็ตาม สังคมไทยแม้ว่าการแบ่งชนชั้นจะมีรูปแบบที่อาจจะไม่เหมือนใคร อาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชั้นในสังคมไทย ขณะเดียวกันองค์ประกอบของโครงสร้างประชากร ของชาวจีน ชาวอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวซิกข์ ชาวเวียดนาม ในภาคอีสาน ไม่นับชาวไทยใหญ่และลาว   การผสมผสานกันของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยที่เข้ามาในสังคมไทย ทำให้ผู้คนที่มีชาติพันธุ์อย่างอื่นๆ ...

Continue reading
ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ แนวทางการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy) จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy) รุ่นที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 1  

Continue reading
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เล่ม 1 -7

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 -7 เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3 เล่มที่ ...

Continue reading

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ประถมศึกษา)   (มัธยมศึกษา)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

Continue reading
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                       ...

Continue reading
จับตาการเปลี่ยนแปลง สนามแม่เหล็กโลก ขนลุก “อาจมีสลับขั้ว”

จากภาพ ฝูงดาวเทียมสวอร์มขององค์การอีซา ประกอบด้วยดาวเทียมสามดวง คอยตรวจวัดความเข้มและความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกด้วยความละเอียดแม่นยำสูง (จาก ESA/ATG Medialab) โลกเรามีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มทั่วทั้งดวง สนามแม่เหล็กโลกมีบทบาทสำคัญในการเป็นเกราะปกป้องบรรยากาศของโลกจากลมสุริยะ แต่สนามแม่เหล็กของโลกมิใช่สิ่งที่คงที่ถาวรบางครั้งอาจมีการสลับขั้วขึ้นจากขั้วเหนือเป็นขั้วใต้ จากขั้วใต้เป็นขั้วเหนือ นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานการสลับขั้วแม่เหล็กโลกในอดีตมาแล้วหลายครั้ง องค์การอวกาศยุโรปหรือองค์การอีซามีดาวเทียมชุดหนึ่งชื่อว่าสวอร์มฝูงบินนี้ขึ้นสู่อวกาศเมื่อปลายปี 2556 ประกอบด้วยดาวเทียมสามดวงปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกทั้งจากแกนโลกเนื้อโลกเปลือกโลก มหาสมุทร รวมถึงบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์และแมกนีโทสเฟียร์ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากสวอร์มที่แสดงถึงความเข้มสนามแม่เหล็ก ณ บริเวณต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงทั้งเข้มขึ้นและอ่อนลงรวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วย       แผนที่แสดงความเข้มสนามแม่เหล็กโลกพื้นที่สีแดงคือบริเวณความเข้มสูง พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณความเข้มต่ำ (จาก ESA/DTU Space) ข้อมูลจากสวอร์มแสดงว่า สนามแม่เหล็กแถบตอนบนของทวีปอเมริกาเหนืออ่อนกำลังลงประมาณ 3.5% ส่วนในเอเชียกับเข้มขึ้นประมาณ 2% ส่วนบริเวณที่เรียกว่า เขตผิดปกติแอตแลนติกใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กอ่อนที่สุดกำลังขยับไปทางตะวันตกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับอ่อนกำลังลงไปอีก 2% นอกจากนี้ ตำแหน่งของขั้วแม่เหล็กก็กำลังเปลี่ยนตำแหน่งเช่นกัน พบว่าขั้วเหนือแม่เหล็กโลกกำลังเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกกำลังจะขึ้นบกที่ทวีปเอเชีย เขตผิดปกติแอตแลนติกใต้หมายถึงบริเวณหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ห่างจากฝั่งของบราซิลประมาณ 200-300 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นจุดที่แถบรังสีแวนอัลเลนอยู่ใกล้ผิวโลกมากโดยอยู่เหนือผิวโลกขึ้นไปเพียง 200-800 กิโลเมตรเท่านั้น ดาวเทียมที่เคลื่อนผ่านบริเวณนี้จะได้รับรังสีจากอนุภาคพลังงานสูงมากกว่าบริเวณอื่น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสนามแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นจากกระแสวนของเหล็กและนิกเกิลหลอมเหลวที่อยู่ในแก่นโลกชั้นนอกลึกลงไปใต้ผิวโลกราว3,000กิโลเมตร เมื่อเหล็กหลอมเหลวไหลวนตามการหมุนรอบตัวเองของโลกจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ...

Continue reading

ทองคำ ทำไมถึงมีค่านิยมสำหรับคนในสมัยนี้   สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราขอแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับทองคำกัน อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกๆวันนี้ทองคำนั้นค่อนข้างมีมาก เห็นใส่กันเหลื่อนเลย ทำไมคนถึงนิยม การใส่ทองคำนั้นช่วยเพิ่มราศีและบ่งบอกความมีฐานะได้ค่ะ   ในสมัยก่อนนะค่ะ แต่ในสมัยนี้ ราคาทองคำนั้นค่อนข้างจะสูง จึงมีคนใส่น้อย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากให้ความสนใจกับทองคำเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือสินทรัพย์ที่สามารถเก้บเอาไว้เพื่อเกร็งกำไรและเพื่อเป็นการออมเงินได้ หลายๆคนนั้นอาจจะเคยเห็นบางทีเด็กวัยรุ่นหรือ คนตัวดำๆใส่ทองกันให้เกลื่อนกลาด ทองนั้นปัจจุบันมีทองปลอมก็มีค่ะ เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าทองจริงทองปลอมทองปลอมหาซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะเส้นละไม่กี่ร้อยกี่พันบาท ทองคำนั้นมีหลายเกรดด้วย ทองชุบมีเรียกว่า มีรุปแบบของทองคำหลากหลายแบบให้เรานั้นได้เลือกซื้อเลือกใส่เลือกเก็บกันเลยทีเดียว ซึ่งแต่ก่อนนั้นมันไม่เป็นแบบนี้ค่ะ ทองคำคือทองคำ   สินทรัพย์ที่ หาเก็บได้ยากและมีค่ามากๆ อีกทั้งยังมีน้อยคนที่จะหาใส่ได้ นอกจากนี้ยังมีค่าประเมินได้ ถูกกว่านี้เยอะค่ะ แต่ก่อนบาทนึงตกราวๆประมาณ 4000 ได้ แต่ 4000 บาทสมัยนั้นค่อนข้างเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลเลยละ การใส่ทองนั้นนอกจากจะช่วยเชิดชูราศีแล้วยังช่วยสร้างความขาวให้กับคุณได้ด้วยนะค่ะเวลาใส่ ถ้าคนที่ใส่ทองขึ้นเมื่อใส่ทองจะทำให้ ผิวดูผ่องขึ้นค่ะ และก็ยังใส่แล้วสวยออกมาดูดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบทองคำด้วย บางคนใส่หนาเหมือนโซ่เลยก็ไม่ไหวนะค่ะเลือกแบบสวยๆ เอาไว้ใส่และถ้าจะเก้บไว้เกร็งกำไรจริงๆแนะนำทองคำแท่งดีกว่า

Continue reading