Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 – ป.6

1.ครูสหกรณ์ วิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการจำหน่ายเครื่องเขียน 2.ครูโครงการอาหารกลางวัน วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
3.ป. 1 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 4.ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
5.ป. 1 วิจัย การทำพฤติกรรมสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 6.ป. 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
7.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด 8.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
 9.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ  10.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
 11.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด  12.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
 13.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ  14ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
 15.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์  16.ป. 1 วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
 17.ป. 1 วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้  18.ป. 1 วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ
 19.ป. 1- 6 วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน  20.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
 21.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน  โดยใช้การซอสามสาย  22.ป. 1-6 วิจัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน
 23.ป. 1-6 วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร  24.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
 25.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)  26.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
 27.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน  28.ป. 2 วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
 29.ป. 2 วิจัย การอ่าน  30.ป. 2 วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์
 31.ป. 2 วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  32.ป. 2 วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน
 33.ป. 2 วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต  34.ป. 2-6 วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย
 35.ป. 3  วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน  36.ป. 3 วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
 37.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน  38.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
 39.ป. 3 วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  40.ป. 3 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
41.ป. 3 วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน 42.ป. 3 วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์
43.ป. 3 วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ 44.ป. 3 วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท
45.ป. 3 วิจัยการพัฒนานาการอ่าน 46.ป. 4  วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
47.ป. 4  วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย 48.ป. 4 วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
49.ป. 4 วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ 50.ป. 4 วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม
51.ป. 4 วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา 52.ป. 4 วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง
53.ป. 4 วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 54.ป. 4 วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน
55.ป. 4 วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ 56.ป. 4 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง
57.ป. 4 วิจัย แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข 58.ป. 4-5 วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
59.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน 60.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์  สิทธิโชค
61.ป. 5 วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม) 62.ป. 5 วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ
63.ป. 5 วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน  65.ป. 5 วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์
 66.ป. 5 วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน  67.ป. 5 วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
 68.ป. 5 วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ  69.ป. 5- 6 วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง
 70.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์  71.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน
 72.ป. 6  วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน  73.ป. 6 วิจัย การท่องสูตรคูณ
74.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ 75.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคูณ
76.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ 77.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
 78.ป. 6 วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน  79.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน
80.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 81.ป. 6 วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 82.ป. 6 วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง  83.ป. 6 วิจัย การไม่ส่งการบ้าน
84.ป. 6 วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน 85.อนุบาล  1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล
86.อนุบาล1  วิจัย  การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น 87.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่
88.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง  การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม 89.อนุบาล 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
90.อนุบาล 1 วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 91.อนุบาล 1 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
92.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน 93.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี
94.อนุบาล 1 วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด 95.อนุบาล 1-3  วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา
96.อนุบาล 1-3 วิจัย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน 97.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
98.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี 99.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน
100.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค 101.อนุบาล 1-3 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม
102.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 103.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด
104.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน 105.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
106.อนุบาล 2 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโด้ยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ 107.อนุบาล 2 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
108.อนุบาล 2 วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ 109.อนุบาล 3 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
110.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 111.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต
112.อนุบาล วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น 113.อนุบาล วิจัย พื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย
114.เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน