Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

ประกาศโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

 

 

   

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

—————————————-

ด้วยโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ อำเภอกุมภวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1   อัตรา  โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้ทดแทนจำนวน 1 อัตรา

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก                        ที่ ศธ04009/3876  ลงวันที่  15  มีนาคม  2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546   เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

1.1  ชื่อตำแหน่ง            ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย

1.3   ค่าจ้าง 9,000   บาท / เดือน

 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

(1)  มีสัญชาติไทย

(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ

กระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   โดยคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ตามาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 1. ปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาสาสตร์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
 2. ปริญญาตรี ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
 3. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ปวส.
 5. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 6. การรับสมัคร

                   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  ระหว่าง วันที่  28 กรกฎาคม   2559  ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559        เวลา 08.30 -16.30 น.

                   3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)

(2)  หนังสือแสดงผลการเรียน  เช่น  ประกาศนียบัตร  หนังสือรับรองวุฒิบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนาภาพถ่าย  1  ฉบับ

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

(4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

(5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ และทางเว็บไซท์http://202.29.214.89/amss udon2 หรือ Facebook โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

 1.               หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่ เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป

 1.   เกณฑ์การตัดสิน                     

ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่ำ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 

 

 1. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

          โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่คะแนนสอบ       จากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เว็บไซท์ http://202.29.214.89/amss udon2 โดยจะทำสัญญาจ้างกับบุคคลที่สอบได้ลำดับที่ 1 โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกสรร และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

                    วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ

                 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ และทางเว็บไซท์  http://202.29.214.89/amss udon2

 1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างใน  วันที่ 15  สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่   วันที่ 15 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 30  กันยายน 2559 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป

8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

พิการเรียนร่วม ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

 1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 28  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

 

 

(นายศุภร บุญราช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

รายละเอียดประกอบการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

ลงวันที่  28  กรกฎาคม    2559

***********

     หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะที่  1(100 คะแนน )

–  ความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

–  ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551
 2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  การดูแล  เกี่ยวกับเด็กพิเศษ/เด็กพิการเรียนร่วม
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
 4. จิตวิทยาการศึกษา
 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา

สมรรถนะที่  2

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (50  คะแนน)

จะประเมินคุณลักษณะบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีการสัมภาษณ์  การสังเกต  เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ  การมีปฏิภาณไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ์

 

 สมรรถนะและวิธีการประเมิน

 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
       วันที่  10 สิงหาคม 2559

        เวลา  09.00 – 12.00 น.

 

 

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

สมรรถนะที่ 1 

–  ความรู้ความสามารถทั่วไป

–  ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน

สมรรถนะที่  2 

การสอบสัมภาษณ์

100

 

 

 

50

 

สอบข้อเขียน

 

 

 

การสัมภาษณ์

 

รวมคะแนน 150  

 

 

 

 

ปฏิทินดำเนินการเลือกสรรเพื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

   โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  อำเภอกุมภวาปี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 

ที่ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 วันที่ 28 ก.ค.-5 ส.ค. 59 – ประกาศรับสมัคร งานบุคลากร  

 

2 วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ในวัน และเวลาราชการ

 

–  รับสมัครที่โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ คณะกรรมการ
รับสมัคร
 
3 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
4 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – ประเมินสมรรถนะที่โรงเรียนบ้านสงเปลือย

ดงสามสิบ

1  สอบข้อเขียน

2  สอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ  
5 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

–  ประกาศผลการเลือกสรร งานบุคลากร  
6 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

–  รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

ที่โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

งานการเงินพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 

เลขประจำตัวสอบ…………………………

 1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………
 2. เกิดวันที่…………..เดือน………………………..พ.ศ…………………..อายุ………….ปี………..เดือน (นับถึงวันสมัคร)
 3. วุฒิการศึกษา……………………………………..วิชาเอก…………………………………………………………………….

จากสถานศึกษา …………………………………………………..เมื่อวันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………

 1. ความรู้ความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………………………………………
 2. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………………………..ออกให้ ณ อำเภอ…………………จังหวัด…………………
 3. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………..หมู่ที่……ตำบล……………………อำเภอ……………………..จังหวัด……………………

รหัสไปรษณีย์……………………….โทร…………………………………….

 1. สถานภาพ 1 โสด        1   สมรส      1  หม้าย            1 หย่า
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่…………………………….ออกให้เมื่อวันที่……..เดือน………………….พ.ศ…………..

หมดอายุ เมื่อวันที่………..เดือน…………………….พ.ศ………………(ถ้ามี)

 1. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้

1สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน

1สำเนาบัตรประชาชน

1สำเนาทะเบียนบ้าน             1ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

1อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………….

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้   ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้สมัครสอบ

(…………………………………………….)

วันที่………..เดือน……………………………….พ.ศ…………….
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

 

ลงชื่อ……………………………………….เจ้าหน้าที่รับสมัคร

(…………………………………………………)

วันที่…………เดือน……………………….พ.ศ. ………………

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า

1มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

1ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก……………………………………….

ลงชื่อ……………………………………..เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(………………………………………………….)

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ………………