Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

รูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ( Problem-based Learning)

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการศึกษาความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) หมายถึง การเรียน             การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีการตัดสินใจที่ดีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และมีการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Duch, Groh, & Allen, 2001). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) หมายถึง วิธีการเรียนรู้     บนหลักการของการใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม ให้ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ แล้วประมวลเป็นกับความรู้ใหม่ (Barrows, 1982) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็น         ผลจากการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนทำการสืบค้นเอง ...

Continue reading

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ จรรยาบรรณข้อที่ 1 : ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วงเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า หลักการ การแสดงออกของบุคคลในทางที่ดีเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกต้องของบุคคลที่มีความรักและเมตตาย่อมแสดงออกด้วยความปรารถนาในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่นมีความสุภาพ ไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออกอย่างจริงใจ ครูจึงต้องมีความรักและเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นผลให้พฤติกรรมที่ครูแสดงออกต่อศิษย์ เป็นไปในทางสุภาพเอื้ออาทร ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของศิษย์อย่างจริงใจ สอดคล้องกับการเคารพ การเห็นอกเห็นใจต่อลัทธิพื้นฐานของศิษย์จนเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้รวมทั้งเป็นผลไปสู่การพัฒนารอบด้านอย่างเท่าเทียมกัน พฤติกรรมสำคัญ 1. สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของศิษย์ แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น – ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์ – รับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความช่วยเหลือศิษย์ – ร่วมทำกิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม – สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ ฯลฯ 2. ตอบสนองข้อเสนอและการกระทำของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น – ...

Continue reading

การวางแผนการสอน การวางแผนการสอน เป็นภารกิจสำคัญของครูผู้สอน ทำให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างใด  ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่ผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ทำให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทำและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนที่ดี เพื่อส่งผลให้การเรียนการสอนดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของการวางแผนการสอน การวางแผนการสอนเป็นการจัดวางโปรแกรมการสอนทั้งหมดในวิชาใดวิชาหนึ่งไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนได้จัดดำเนินกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่วางไว้ ดังนั้นในแผนการสอนจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เช่น มีจุดประสงค์ความคิดรวบยอด/หลักการ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผล และจำนวนคาบเวลาที่ใช้สอน ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจัดรวมไว้อย่างมีระบบระเบียบในแผนการสอน การวางแผนการสอนเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจปัญหาการสำรวจทรัพยากรการวิเคราะห์เนื้อหาการวิเคราะห์ผู้เรียนการกำหนดมโนมติ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และการประเมินผล แล้วเขียนแผนออกมาในรูปของแผนการสอน                 ...

Continue reading
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร?

ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์ ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ...

Continue reading
การสอนแบบ BBL ตอบโจทย์เด็กไทย ?

  ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ยังคงมีอยู่จริงในสังคมไทย ทั้งที่ระบบการศึกษาของบ้านเราควรหลุดพ้นสภาพดังกล่าวมานานแล้ว ทว่าอะไรคือสาเหตุที่มาของปัญหาเหล่านี้ ไปติดตามรายงานได้จากคุณ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีวันนี้เด็กๆ ชั้นป.1 โรงเรียนวัดสันกำแพงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเรียนสระตัวใหม่ นั่นก็คือสระ อู อย่างคำว่า หู หอ ออ อู อ่านว่า หู ก่อนเริ่มเรียนคุณครูให้เด็กๆ ทบทวนสระที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ ทั้งสระอะ สระอา สระเออ เป็นบทเพลงเข้าจังหวะกรวยใส่น้ำดื่มและจานกระดาษถูกนำมาประดิษฐ์เป็นสื่อการ เรียนการเรียน ฝึกทักษะการสะกดคำแบบง่ายๆ เด็กคนหนึ่งหมุนพยัญชนะเข้ากับสระ และให้เพื่อนอีกคนสะกดว่าอ่านออกเสียงอย่างไรดูเหมือนเด็กๆจะเริ่มสนุกกัน มากขึ้น เมื่อนำคำที่สะกดได้ มาผสมเป็นประโยค ได้ความว่าผี ดู นา ซึ่งมีทั้งประธาน กริยา ...

Continue reading
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 11

เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 11 : ช่วยเด็กยากจนอย่างมีเงื่อนไข ????????

Continue reading
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 5 ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 5 : การศึกษาภาคบังคับ คุณภาพต้องเท่าเทียมกัน ทั้งประเทศ .................................................................................... เรารับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าโรงเรียนในประเทศไทยของเรานั้น คุณภาพแตกต่างกัน (ผมขอกล่าวเฉพาะโรงเรียนของ สพฐ. นะครับ) และมีคนพยายามพูดปลอบประโลมผู้ปกครองเวลาลูกเข้าโรงเรียนดี เด่น ดังไม่ได้ ว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ก็เป็นโกหกคำโตที่ไม่เคยมีใครเชื่อถือเลยความจริงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนะครับ เราพยายามหลากหลายวิธีการ เช่น โครงการนำร่องต่างๆ แต่พอเรานำร่องแล้ว ได้ผลแล้วสำหรับโรงเรียนทดลอง แต่เราขยายผลช้า เรามีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำอำเภอ มีโรงเรียนดีประจำอำเภอ/โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนต้นแบบอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง รวมๆ ...

Continue reading
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 4 : การศึกษาต้องมองยาวๆ แต่สำเร็จสั้นๆ

เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 4 : การศึกษาต้องมองยาวๆ แต่สำเร็จสั้นๆ .......................................... ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การปฏิรูปการศึกษาในรอบใหม่นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทุกภาคส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวผู้เรียน ครูผู้บริหาร การบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นโอกาสทองสำหรับนักการศึกษาแล้วครับที่จะต้องดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของสังคมดังกล่าว ที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวตลอดทาง จะทำอะไรขอให้บอก สิ่งที่พึงกระทำในขณะนี้ คงต้องแยกเป็นระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติการ นักการศึกษาระดับนโยบายต้องมองภาพความสำเร็จทางการศึกษาในระยะ10-20ปีข้างหน้าว่าต้องการความสำเร็จทางการศึกษาด้านต่างๆอย่างไรบ้าง หากจะรอดูความสำเร็จอีก10-20ปี ก็คงไม่ไหว ดังนั้น ต้องกำหนดเป้าหมายความสำเร็จระยะสั้นตลอดแนว 3 เดือน 6 เดือน 1ปี 3ปี ...

Continue reading

1สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน 2สวนหลังบ้าน 3ลูกหมีมีน้อง 4ลูกกวางกล้าหาญ 5รองเท้าสีแดงของน้องเหมียว 6ยิ้ม 7ถาดทองคำ 9ตำรวจ 10ดวงอาทิตย์ 14ขวดของนายดำ 15กุ๊ก กุ๊ก ไก่ 16กระต่ายจัดบ้าน 17ทิศและเงา 18หลานปั้นนับเลข 19สิบสหาย 20วันนี้...ของหมีน้อย 21วงกลม 22บน-ล่าง 23หมูตาแดง 24ผีเสื้อสามตัว 26สี่เหลี่ยม 29โลกแห่งนิทานบันเทิงใจ 31โจ...จิงโจ้น้อย 32สามเหลี่ยม 33ปลาบู่ทอง 34สัตว์น่ารัก

Continue reading

การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ BBL 1.จัดตกต่างห้องเรียนให้มีสีเขียว เหลือง เป็นส่วนใหญ่ 2.ห้องเรียนและบริเวณรอบๆห้องเรียนมีต้นไม้ร่มรื่น 3.จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกัน กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4.จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆอยู่ในสภาพปลอดภัย 5.จัดให้มีการเรียนรู้จากของจริง ประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาททั้ง 5 (การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม การสัมผัส) 6.จัดให้เด็กได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก เพลงคลาสสิค ฟังนิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง 7.จัดให้เด็กได้เล่น ฝึกกับเครื่องเล่นที่มีเสียงดนตรี อย่างสม่ าเสมอ 8.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับศิลปะ 9.จัดให้มีของเล่นที่มีรูปทรง สี อย่างหลากหลาย 10.จัดให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายทุกวัน 11.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ เช่น การจัดห้องเรียน จัดนิทรรศการ ฯลฯ 12.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อยๆจะเป็นการกระตุ้นการท างานของสมอง 13.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรียน ยาก ง่าย ตาม สภาพของผู้เรียน 14.จัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์และผลงานเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ละคน 15.จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น เชิญเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชุมชน ฯลฯ วางแผนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้หลากหลาย

Continue reading

1.จัดสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่มีสี รูปทรง สถาปัตยกรรม สิ่งที่ผู้เรียนออกแบบกันเอง(ไม่ใช่ครูออกแบบให้ ) เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและ มีความเป็นเจ้าของ 2.สถานที่ส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกัน เช่นที่ว่าง ๆ ส าหรับกลุ่มเล็ก ซุ้มไม้ โต๊ะหิน อ่อนใต้ต้นไม้ ปรับที่ว่างเป็นห้องนั่งเล่นที่กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ จัดสถานที่ที่กระตุ้นให้เกิดการ เรียนรู้เป็นกลุ่ม 3.จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเคลื่อนไหวกระตุ้นสมองส่วนควบคุม การท างานของกล้ามเนื้อกับสมองส่วนหน้า ให้สมองได้รับอากาศบริสุทธิ์ 4.ทุกส่วนของโรงเรียนจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรียนที่ไหนก็ได้ เช่น บริเวณเฉลียง ทาง เชื่อมระหว่างตึก สถานที่สาธารณะ 5.เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนเมือง 6.จัดสถานที่หลากหลายที่มีรูปทรง สี แสง ช่อง รู 7.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย จะกระตุ้นการท างานของสมอง เช่น เวทีจัดนิทรรศการซึ่งควรเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่าง ๆ 8.จัดให้มีวัสดุต่าง ๆ ที่กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาการต่าง ...

Continue reading

เทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้ (Brian _Based_) เป็นการจัด กิจกรรม โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ( ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย)เช่นจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ดู ให้ฟัง เสียง ให้ดมกลิ่น ให้แสดงท่าทาง (ภาษากาย)ได้เคลื่อนไหว ให้ ให้ชิมรสชาติได้สัมผัสและลองท า ดู ซึ่งน าหลักการท างาน และธรรมชาติในการเรียนรู้ของสมองมาออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ คิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วย วิธีการที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนครูสามารถน าหลักการท างาน ธรรมชาติของสมองไปใช้ออกแบบ การเรียนรู้ได้หลายเทคนิควิธีการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และเป้าหมายการสอนในแต่ละครั้ง

Continue reading

เป็นเทคนิคการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด ปฏิบัติ อย่างมีส่วนร่วม เชื่อมโยงประสบการณ์และสภาพ ธรรมชาติแวดล้อมอย่างบูรณาการโดยให้นักเรียนใช้ความสามารถทางปัญญาหลายด้านเช่น ความสามารถทางปัญญาใน การเข้าใจผู้อื่น(ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้) เข้าใจตนเอง(รู้ที่จะ ปรับปรุงงาน/เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง) ใช้ความสามารถทางปัญญาในการเคลื่อนไหว(ปฏิบัติ กิจกรรม แสดงความรู้สึก) เข้าใจธรรมชาติ  เขียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งคนและ ธรรมชาติ) ได้ใช้ความสามารถทางภาษา (อ่าน เขียน พูด ฟังสื่อสารได้)ใช้ความสามารถทางมิติ สัมพันธ์( การท าโมเดล แผนภูมิ มองภาพรวมสิ่งที่เรียนรู้)ใช้ความสามารถด้านดนตรี(ร้องเพลง แสดงในสิ่งที่เรียนรู้) และได้ใช้ความสามารถทางปัญญาในการใช้เหตุผล(อธิบาย เปรียบเทียบ สิ่งที่ เรียนรู้)ซึ่งเทคนิคเป็นการออกแบบจัดกิจกรรมโดยน าหลักการ Brain Based Learning ที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจท างาน ความสามารถของสมองหรือปัญญาของมนุษย์ มีหลายด้าน สมองของมนุษย์แต่และคนมีแตกต่างกัน สมองของมนุษย์ท างานเป็นระบบ และทำงาน พร้อมกันหลายด้านได้สมองมนุษย์จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นผ่านระบบ ประสาทสัมผัส (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย)

Continue reading

เทคนิคการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการ เรียนการสอนแนวทาง Brain Based Learning oเทคนิคการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแนวทาง Brain Based Learning เทคนิคการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม Brain Based Learning อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น 1. เทคนิคจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ( Problem Solving ) ให้ นักเรียนใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเพื่อค้นหาค าตอบซึ่งเป็นการน าความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมอง ความสามารถของสมองมาออกแบบกิจกรรมตามหลักการ Brain Based Learn เช่น ให้นักเรียนวางแผนในการแก้ปัญหา ปฏิบัติจริงโดยการศึกษา สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความสามารถของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ในการท างานและในขณะเดียวกัน จัด กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้สู่ประสบการณ ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ได้ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายและท้าทายต่อ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

Continue reading
ปัจจัยการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ( Brain Based Learning Development)

มาะสมปัจจัยการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ( Brain Based Learning Development) ผู้สอนจ าต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสมองเพื่อการเรียนรู้เพื่อจะได้ บริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ดีและเหมาะสม   . ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมองตามแนวใหม่นี้คือกุญแจส าคัญต่อการ พัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับการยกระดับ และให้ความส าคัญอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จากการศึกษาระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยของ ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคนอื่นๆปรากฏผล ดังนี้   2  ธรรมชาติของการเรียนรู้กับสมอง (1) การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ - สิ่งที่เรียนมีความหมายต่อผู้เรียน (Meaningful) เกิดขึ้นโดยผู้เรียนเอง ...

Continue reading

Brain Based Learning หมายถึง การเรียนรู้ ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการท างานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติ หน้าที่ให้สมบูรณ์ ที่สุด ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะท า เรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด องค์ประกอบ องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning ประกอบด้วย องค์ประกอบของการส่งเสริมการคิดต่างๆ โดยองค์ประกอบการคิดประกอบด้วย 1. สิ่งเร้า เป็นสื่อและองค์ประกอบแรกที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการรับรู้ สิ่งเร้าท าให้ เกิดปัญหา ความสงสัย ความขัดแย้ง และก่อให้เกิดการคิด 2. การรับรู้ บุคคลสามารถรับรู้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง ระดับการ รับรู้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งเร้า 3. จุดมุ่งหมายในการคิด ผู้คิดจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการคิดแต่ละครั้งว่ามีเหตุผล เพื่ออะไร 4. วิธีคิด ...

Continue reading

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 1       ภาคเรียนที่ 1-2       ไฟล์ 1, 2, 3, 4, 5,

Continue reading
BBL (Brain Based Learning)

การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain Based Learning)            Brain Based Learning คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด – 10 ปี  Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมองเป็นหลัก  ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับสมองไว้ดังนี้ 1. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนานสมองเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายของคนเรา  เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้นั้นจะต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็นพื้นฐานของ การรับรู้  รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัส ...

Continue reading

โ ม ฆ คุ รุ ! ครูและผู้บริหารการศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี โท เอก ฉันอยู่ในสังคมแห่ง “โมฆชน” และหมู่ชนผู้โมฆะ พวกเขาเหล่านั้นมาจากไหนกันละหรือ แต่เดิมฉันมีความเชื่อเพียงว่าโมฆบุตรย่อมมีที่มาจากครอบครัวอันเป็นโมฆะ อันกอปรด้วยโมฆบิดาและโมฆมารดาเป็นสาเหตุสำคัญ แต่ทว่าวันนี้ ฉันกลับพบสาเหตุสำคัญยิ่งกว่าเดิมอีกว่าพวกเขาต่างล้วนมีที่มาจากสถานศึกษา และระบบการการจัดการศึกษาอันเป็นโมฆะในประเทศของฉันด้วย ๑.น่าเศร้านักที่ครูและผู้บริหารการศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี โท เอก ในประเทศของฉันสอนเด็กให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และแก้ปัญหานี้มานับสิบๆ ปีไม่สำเร็จ แม้ว่าจะมีแนวทางที่มีผู้รู้ผู้สามารถแก้ปัญหาได้มาชี้แนะและพิสูจน์ด้วยการ ทำให้ดูอย่างประจักษ์แจ้งเพียงใดแล้วก็ตาม ครูและผู้บริหารการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังไม่นำพาจริงจัง ต่างยังคงมีข้ออ้างและข้อแก้ต่างของอุปสรรคมากมาย แท้จริงแล้วก็คือไม่ได้ใส่ใจที่จะกระทำอย่างจริงจัง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรียนรู้ปัญหาที่จริงแท้ มิหนำซ้ำยังมัวแต่หมกซ่อนปัญหากันไว้เป็นดินพอกหางหมู ปั้นแต่งแต่รายงานเอกสารข้อมูลให้ดูดี เอาตัวรอดกันไปวันๆ ปล่อยปละละเลยให้เด็กจำนวนไม่น้อยนั่งจมอยู่กับความมืดตั้งแต่ ป.๑ ถึง ม.๓ และแม้กระทั่ง ม.๖ ก็มากมี ๒.น่าเศร้านักที่ครูและผู้บริหารการศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี โท ...

Continue reading
แบบคำร้องขอรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

แบบคำร้องขอรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เทียบโอนฯ - ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น)   มติกรรมการเรื่อง การรับรองความรู้โดยการเทียบโอนฯ ดาวน์โหลด เมนู : มติคณะกรรมการคุรุสภา โพสเมื่อ : 30 ...

Continue reading
โคลลัลลา.? ปูดคั่วกิ๊กใหม่ดีกรีดาราสาว คิก-แอส

แอชลี่ย์ โคล แบ็กซ้ายนักรักทีมชาติอังกฤษของ เชลซี สโมสรชั้นนำแห่งศึก พรีเมียร์ลีก ตกเป็นข่าวกำลังแอบคบหาดูใจกับ แอนนี่ คูเปอร์ นักแสดงสาวผมบลอนด์ชาวเมืองผู้ดี ซึ่งเกิดที่ประเทศสวีเดน หลังมีคนเห็นทั้งคู่สวีตกันที่ไนต์คลับแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฟูลแบ็กวัย 30 ปี ออกย่ำราตรีพร้อมเพื่อนสนิทตระเวนไปยัง วิสกี้ มิสต์ และเจ็ต แบล็ค สองไนต์คลับหรู หลังเกมที่ เชลซี เปิด สแตมฟอร์ด บริดจ์ ไล่ทุบเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 ...

Continue reading
ผลบอล : อังกฤษสบาย! บุกกดเวลส์หาย2-0 เยอรมัน4-0

ผลบอล ยูโร 2012 รอบคัดเลือก กลุ่มจี เวลส์ 0 – อังกฤษ 2 “มังกรแดง” เวลส์ ของกุนซือแกรี่ สปีด ไม่มีแกเร็ธ เบล ริมเส้นฝั่งซ้ายตัวเก่งลงช่วยทีม โดยเกมนี้ทีมมาในระบบ 4-5-1 และวางสตีฟ มอร์ริสัน ห้อยหน้า โดยมีเคร็ก เบลลามี่ คอยสนับสนุน ขณะที่อังกฤษนัดนี้ใช้เวย์น รูนี่ย์ และดาร์เรน เบนท์ ประสานงานแดนหน้า ส่วนจอห์น เทอร์รี่ ...

Continue reading
ฟูแล่มอย่างไว?เซ็นล่วงหน้าคว้า แมนนิงเกอร์ โกล์ยูเว่เฝ้าเสา

อเล็กซ์ แมนนิงเกอร์ ผู้รักษาประตู ของ ยูเวนตุส ยักษ์หลับแห่งศึกกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี เตรียมแยกทางกับต้นสังกัดเสียแล้ว เมื่อมีรายงานว่าเจ้าตัวเตรียมย้ายไปอยู่กับ ฟูแล่ม ทีมดังแดนผู้ดี ในฤดูกาลหน้า แบบไร้ค่าตัว หลังหมดสัญญากับทัพ “ม้าลาย” ในช่วงจบฤดูกาลนี้ รายงานดังกล่าวระบุว่า แมนนิงเกอร์ ซึ่งตกเป็นตัวเลือกลำดับที่ 3 ในถิ่นโอลิมปิโก ตูริน รองจาก จานลุยจิ บุฟฟ่อน และ มาร์โก สโตรารี่ จนไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือการเซฟเลยนั้น ...

Continue reading
เบนิเตซ รีเทิร์นลีกผู้ดี! โผล่เต็งเสียบ อุลลิเยร์ คุมทัพวิลล่า

“เอล ราฟา” ราฟาเอล เบนิเตซ กุนซือชาวสแปนิช เตรียมเข้ามาหากินบนเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง โดยล่าสุดมีชื่อปรากฏอยู่ในโผว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของ แอสตัน วิลล่า ตามรายงานของ เดอะ ซัน “สิงห์ผงาด” ภายใต้การนำทัพของ เชราร์ อุลลิเย่ร์ กำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก ทั้งในด้านของผลงานที่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอย่างหนัก รวมไปถึงบรรดานักเตะและเเฟนบอลที่ทำการต่อต้านเฮดโค้ชเฟร้นช์แมนอย่างหนัก ทั้งนี้ เบนิเตซ สร้างชื่อเสียงไปทั่วยุโรปเมื่อครั้งรั้งบังเหียน ลิเวอร์พูล ระหว่างปี 2005-2010 โดยล่าสุดเขากลายเป็นผู้จัดการทีมว่างงาน ภายหลังโดน อินเตอร์ มิลาน ยอดทีมในกัลโช่ เซเรีย อา ...

Continue reading
เชลซี ยืนยันได้ตัว นิวกาก้า เสริมทัพซีซั่นหน้า5.3ล้านป.

เชลซี ยอดทีมแห่งศึกลูกหนังอังกฤษ ออกโรงยืนยันว่า ลูคัส ปิอาซอน กองกลางดาวรุ่ง เซา เปาโล ยักษ์ใหญ่ลีกบราซิล จะย้ายมาค้าแข้งในถิ่น สแตมฟอร์ด บริดจ์ ระหว่างช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะ เดือนมกราคมปีหน้าแน่นอนแล้ว หลังจากที่ปาดหน้า ยูเวนตุส จากศึกกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี แย่งตัวมาครองได้สำเร็จ จากรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา มิดฟิลด์ตัวรุกวัย 17 ปี ได้รับการคาดหมายว่า จะเซ็นสัญญาระยะยาวกับ ...

Continue reading
ผลบอล : กระทิงหืด!แซงเช็ก2-1บีย่าเหมา ดัตช์-เลี่ยน-ตราไก่ควงเฮ

ผลบอล ยูโร 2012 รอบคัดเลือก (กลุ่ม ไอ) สเปน 2 – เช็ก 1 “กระทิงดุ” ทีมชาติสเปน ทีมนำของกลุ่ม แข่ง 3 นัดชนะรวด มี 9 คะแนน เฝ้าบ้านรับการมาเยือนของ ทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก ทีมอันดับ 2 ของกลุ่ม 3 นัด มี 6 คะแนน เริ่มเกม สเปน แชมป์โลกทีมล่าสุดเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ทันที ...

Continue reading
เวส บราวน์ จ่ออำลา19ปีผีแดง ขอย้ายหลังไร้ตำแหน่งตัวจริง

เวส บราวน์ ปราการหลัง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง พรีเมียร์ลีก เตรียมย้ายออกจากถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด หลังจบฤดูกาลนี้ หลังจากต้องตกเป็นตัวสำรองบ่อยครั้ง ตั้งแต่มีเรื่องไม่ลงรอยกับ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กุนซือชาวสกอตต์ ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว ตามรายงานจาก “เดลี่ เมล์” สื่อดังเมืองผู้ดีเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา กองหลังวัย 31 ปี เริ่มต้นเป็นเด็กฝึกหัดของ “ปีศาจแดง” ตั้งแต่อายุเพียง ...

Continue reading
เม็กแซส โคตรฮอต! หงส์รายล่าร่วมแจม3บิ๊กทีมล่าตัวฟรี

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตกเป็นข่าวเตรียมร่วมวงกับบรรดาทีมชั้นนำในยุโรปในการแย่งชิงตัว ฟิลิปป์ เม็กแซส กองหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสของ อาแอส โรม่า สโมสรในกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับ “หมาป่าเหลือง-แดง” ในซัมเมอร์นี้ เม็กแซส วัย 29 ปี ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับ โรม่า ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนต์ โดยล่าสุดนั้น อาร์เซนอล, เชลซี และ เอซี มิลาน ต่างแสดงความสนใจที่จะดึงปราการเหล็กรายนี้ไปเสริมความแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ...

Continue reading
แพแตก! ปูด8แข้งวิลล่าไม่พอใจ อุลลิเยร์ จ้องขอย้ายทีม

“สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า ทีมดังในศึก พรีเมียร์ลีก ต้องเจอเรื่องปวดหัวเข้าให้แล้ว หลังจาก 8 นักเตะแสดงความไม่พอใจต่อ เชราร์ อุลลิเยร์ ผู้จัดการทีม พร้อมตบเท้าหนีช่วงซัมเมอร์นี้ โดยรายงานจาก เดลี่ เมล์ ระบุว่า 8 แข้งประกอบไปด้วย แอชลีย์ ยัง, ริชาร์ด ดันน์, แบร๊ด ฟรีเดล, เจมส์ คอลลินส์, ลุค ยัง, สติลิยัน เปตรอฟ, ...

Continue reading
ทำกันได้.?! เชลวี่ย์ น้ำตาไหลเพื่อนแกล้งทวิตฯภาพยืนฉี่

จอนโจ้ เชลวีย์ มิดฟิลด์ดาวรุ่ง ลิเวอร์พูล เจอเหตุการณ์แทบแทรกแผ่นดินหนี หลังเพื่อนซี้ทำแสบปล่อยภาพ “ช้างน้อย” ที่ถ่ายลงมือถือลง ทวิตเตอร์ เชลวีย์ แข้งวัย 19 ปีของ “หงส์แดง” ต้องจำใจปิดแอคเคาท์ของตัวเองทันที หลังรู้ว่าเพื่อนตัวแสบเพียงแค่อยากจะแกล้ง ก่อนจะโพสต์ภาพอนาจารของเขาลง ทวิตเตอร์ ส่งผลมีผู้ฟอลโลว์เข้ามาดูมากมายถึง 55,000 คน ซึ่งหลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป เชลวีย์ รีบออกมาแก้สถานการณ์ทันที พร้อมกับชิงปิดแอคเคาท์ไป โดยออกมาทิวตฯ ถึงภาพดังกล่าวว่า “ขอโทษสำหรับภาพที่เพื่อนผมมาวุ่นวายกับโทรศัพท์ผม! ขอโทษครับ!”  

Continue reading