Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

องค์กรครูเตรียมยื่น เสมา 1 สั่งชะลอ เกรงจุดชนวนขับไล่ รมว.ศึกษาฯ ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ ประธานสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย (สอคท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาเครือข่ายที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกแกนนำทั้ง 4 ภูมิภาค โดยจะเปิดเผยข้อมูลลับเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคุรุสภาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาที่ประสบปัญหา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 และคำสั่งที่ 17/2560 ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ไปเร็วๆนี้ ซึ่งถ้ามีการศึกษาอย่างละเอียดในเนื้อหาสาระของคำสั่งจะพบว่าไม่เป็นไปตามที่องค์กรครูเคยนำเสนอไว้กับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งคำสั่ง คสช.ดังกล่าว มีเนื้อหาแบบเดินถอยหลังลงคลอง มีผู้ได้รับประโยชน์เต็มๆ เพียงผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น “ขณะนี้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ...

Continue reading

ศธ.ลุยจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที “ชัยพฤกษ์”เผย 7 เม.ย.นี้”หมอธี”เรียกประชุมผู้บริหารศธ. เพื่อกำหนดแผนดำเนินการตามรัฐธรรมนูญใหม่ แย้มศธ.เตรียมร่างกฎหมายหลัก 3 ฉบับและกฏหมายลูกรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ไว้แล้ว มั่นใจทำงานเสร็จก่อนกำหนด วันนี้( 6 เม.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ได้เรียกประชุมผู้บริหาร ศธ.เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ โดยมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ คือ ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ ครม.ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ง ...

Continue reading
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING)

การจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีเทคนิคการสอน  ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้ฝึกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก โดยเด็กจะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาและครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งในการจัดทำคู่มือจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งนี้ ขอนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครูก่อนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ 1. แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นจัดการเรียนรู้ที่เน้นในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ โดยสิ่งที่อยากเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องเริ่มมาจากปัญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจำวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน  อาจเป็นปัญหาของตนเองหรือปัญหาของกลุ่ม ซึ่งครูจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กตามความเหมาะสม จากนั้นครูและเด็กร่วมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหานั้น โดยปัญหาที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้บางครั้งอาจเป็นปัญหาของสังคมที่ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดจากสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กต้องเรียนรู้จากการเรียน (learning to learn) ...

Continue reading
ก.พ.อ.เห็นชอบ 9ศาสตราจารย์…

วันนี้( 3 เม.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)จำนวน 9 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ (รศ.) โกวิทย์ พวงงาม  สาขาวิชาการการพัฒนาชุมชนการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)   รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)   รศ.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มธ.  รศ.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  มธ. รศ.สุรพล  เวียงนนท์ ...

Continue reading
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/096/14.PDF

Continue reading
สกอ. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลงานผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ และอภิปราย Best Practices ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 การประชุมในครั้งนี้มี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Civic Education in Germany โดย นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมนี และ เรื่อง Civic education by Civil society: the work of the Friedrich ...

Continue reading
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรว­งศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงเตรีย­มการจัดตั้งสำนักงานศ­ึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิกา­รจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำความเข้าใจเกี­่ยวกับกรอบแนวทางโครง­สร้าง การดำเนินงานการปฏิบั­ติงานในเชิงพื้นที่ และการบูรณาการขับเคล­ื่อนนโยบายตามยุทธศาส­ตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ­ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร            โดยได้เชิญผู้บริหารก­ระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเ­ขตพื้นที่การศึกษาประ­ถมศึกษา/­มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ สช. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 510 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบท­บาทอำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปในทิ­ศทางเดียวกัน สำหรับการกำหนดยุทธศา­สตร์บทบาทการพัฒนาและ­การศึกษาให้เชื่อมโยง­สอดคล้องกับทิศทางการ­พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ...

Continue reading
รมว.ศธ.บรรยายพิเศษ Growth Mindset กับ การปฏิรูปการศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม “กล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ” และบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “Growth Mindset กับการปฏิรูปการศึกษา” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ...

Continue reading
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเหตุ ก.ค.ศ.เปิดทางให้คนไม่มีใบอนุญาตฯเข้าสอบได้ เพราะ 4 ปีย้อนหลัง บางสาขาเปิดสอบไม่มีคนสมัคร สาขาวิชาเอกบางอย่างสมัครสอบมากแต่คนผ่านเกณฑ์ขึ้นบัญชีน้อย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า มติดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้ สพฐ.แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ให้สามารถคัดเลือกผู้ที่ไม่มีอนุญาตฯ แต่มีความรู้ความสามารถตรงสาขามาเป็นครู เพราะติดล็อคในข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ไม่ใช่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผลิตครูออกมาไม่ดี แต่ สพฐ.ในฐานะผู้ใช้ครู ก็อยากได้คนเก่งๆมาช่วยเสริมในการสอน สิ่งที่เป็นปัญหาหลักในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 4 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2557-2559 มี 11 วิชาเอกที่เปิดสอบบรรจุ คือภาษาเกาหลี,ภาษาเวียดนาม,ภาษาพม่า,ภาษาเยอรมัน,ภาษาสเปน,ภาษาอาหรับ,ดนตรี/นาฏศิลป์,ดนตรีสากล(ดุริยางค์),ออกแบบนิเทศศิลป์,วิจัยทางการศึกษา และกายภาพบำบัด ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีได้เลย และในจำนวนนี้บางวิชาไม่มีผู้สมัครสอบเลย นอกจากนี้ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้สมัครเกือบ 1.3 แสนคน โดยเฉพาะวิชาหลัก ...

Continue reading
สำนักงาน ก.ค.ศ.ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

— สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 21-29 มี.ค. นี้ ป.ตรี ทุกสาขา สมัครได้ ก.ค.ศ.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 รับสมัครวันที่ 21-29 มี.ค.นี้ เปิดกว้างปริญญาตรีทุกสาขาวิชาสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันนี้ (20มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ว่า ก.ค.ศ.มีมติปรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2560กรณีทั่วไป ซึ่งจะมีการสมัครสอบครูผู้ช่วย ใ

Continue reading
คู่มือสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค ป1

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นพื้นฐานในการศึกษาแสวงหาความรู้ และให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความพร้อมมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งให้มีการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 (4) ว่าความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และบูรณาการความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 25 คู่มือสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค ป1

Continue reading

สกศ.เร่งดันกฎหมายการศึกษาอีก 3 ฉบับ (ร่าง พ.ร.บ./การศึกษาแห่งชาติ/การศึกษาปฐมวัย/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   สภาการศึกษาเร่งยกร่างกฎหมายการศึกษาที่สำคัญ 3 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครอบคลุมการจัดการศึกษาของชาติในทุกประเด็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันนี้ (11 ม.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สกศ.กำลังเร่งจัดทำร่างกฎหมายด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2. ร่างพ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย 3. ร่างพ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ. ได้หารือ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ...

Continue reading

สพฐ.รอเกณฑ์ใหม่คัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง   สพฐ.รอเกณฑ์ใหม่คัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง สพฐ.แจงเหตุชะลอ ออกปฏิทินสอบคัดเลือกทุกตำแหน่งของปี 60 ไม่ได้ ต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก.ค.ศ.กำลังจัดทำวันนี้(11 ม.ค.) นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า ตามแผนการบริหารงานบุคคลของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2560 จะต้องมีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ตามอัตราที่ว่าง ได้แก่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) 38 ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 204 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กว่า 600 ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 กว่า 700 ...

Continue reading
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี   การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

Continue reading
ศธ.เร่งเกลี่ยอัตรารองรับม.44 เพิ่มศธภ.-รองศธภ.24 ตำแหน่ง

ศธ.เร่งเกลี่ยอัตรารองรับม.44 เพิ่มศธภ.-รองศธภ.24 ตำแหน่ง   เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยกำหนดให้มี อ.ก.พ.กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังใน ศธ.เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และรองศธภ.เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารของ ศธ.เกิดประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่ ศธ.ต้องดำเนินการหลังจากนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการรวม อ.ก.พ.ทั้ง ...

Continue reading
สพฐ.สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่าง”รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” สังกัด สพฐ.

สพฐ.สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่าง"รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัด สพฐ.   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และเขตเดียว รวมถึงสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยกำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 นี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันที่ 11 มกราคม 2560

Continue reading
ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ ปลดล็อกปัญหาขัดข้อง

ประกาศแล้ว! ม.44 ปรับโครงสร้างศึกษาธิการ ปลดล็อกปัญหาขัดข้อง ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ...

Continue reading
Gadget Ogling: Amazon on Fire, Virtual Reality, True Nature and Energy Relief

And when we woke up, we had these bodies. They're like, except I'm having them! Oh, I think we should just stay friends. You'll have all the Slurm you can drink when you're partying with Slurms McKenzie Hey, ...

Continue reading