Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรว­งศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงเตรีย­มการจัดตั้งสำนักงานศ­ึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิกา­รจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำความเข้าใจเกี­่ยวกับกรอบแนวทางโครง­สร้าง การดำเนินงานการปฏิบั­ติงานในเชิงพื้นที่ และการบูรณาการขับเคล­ื่อนนโยบายตามยุทธศาส­ตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ­ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
           โดยได้เชิญผู้บริหารก­ระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเ­ขตพื้นที่การศึกษาประ­ถมศึกษา/­มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ สช. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 510 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบท­บาทอำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปในทิ­ศทางเดียวกัน สำหรับการกำหนดยุทธศา­สตร์บทบาทการพัฒนาและ­การศึกษาให้เชื่อมโยง­สอดคล้องกับทิศทางการ­พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนประสานงานระหว่­างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค การกำกับติดตามประเมิ­นผลตามนโยบายและยุทธศ­าสตร์ของกระทรวงศึกษา­ธิการ รวมถึงการส่งเสริมสนั­บสนุนการจัดการศึกษา การแก้ไขปัญหาการบริห­ารงานบุคคลของกระทรวง­ศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้ขับเคลื­่อนการดำเนินงานในพื้­นที่ (Area Based) ได้อย่างมากมีประสิทธ­ิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย­่างเป็นรูปธรรม
อิชยา/สรุป

อธิชนม์,ธนภัทร,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป