Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

กรมสรรพสามิตประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ  นักตรวจสอบภาษี

กรมสรรพสามิตประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ นักตรวจสอบภาษี


กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชี เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคทางวิชาการทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบแสดงจำนวนภาษีเงินเพิ่มหรือ เบี้ยปรับที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 – ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527 – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานคนอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบ ได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.excise.go.th